I säkerhetssammanhang är SAP ofta den svaga länken i säkerhetsinfrastrukturen. Samtidigt är det SAP-system som ger oss tillgång till våra värdefulla data. Ett intrång kan få katastrofala konsekvenser för ett företag – ekonomiska förluster, problem i leverantörskedjan och försämrat anseende.

Och så finns det immateriell egendom. Hur kan bristfälligt skydd av din immateriella egendom äventyra din verksamhet och ditt varumärke och hur skyddar du immateriell egendom i SAP-systemet?

 

Varför är skydd av immateriell egendom relevant för SAP-system?

Immateriell egendom är livsnerven för alla organisationer och att skydda den bör vara en topprioritet för alla framåttänkande företag som vill framtidssäkra. Behovet av att lagra immateriell egendom ökar, men som motvikt till detta ökar samtidigt hotet av attacker. Så vad ska vi göra? Behovet av att säkerställa att vi identifierar hur vi ska skydda oss mot dessa attacker är av största vikt.

Immateriell egendom lagras digitalt och bearbetas i SAP-system tillsammans med andra affärskritiska data, vilket kan göra den allt mer sårbar när hoten mot SAP-systemen ökar. SAP-system är mycket komplexa och mycket anpassningsbara, vilket innebär att de ständigt behöver säkerhetsuppdateringar. Eftersom SAP-funktionerna inom säkerhetsteamen ofta är isolerade från varandra utförs inte dessa uppdateringar på rätt sätt, vilket gör systemet sårbart för attacker. Cyberbrottslingar får allt mer djupgående kunskaper om verksamhetskritiska applikationer och de inriktar sig också aktivt på och utnyttjar sårbara SAP-system.

 

Vilka är konsekvenserna för din immateriella egendom om SAP-systemet har komprometterats?

Dina affärshemligheter finns i den offentliga domänen

Din immateriella egendom är din affärshemlighet och när den väl har exponerats för allmänheten är den utom din kontroll. Ibland kan systemintrång vara svåra att upptäcka. Om t.ex. en illasinnad insider får åtkomst till den immateriella egendomen kan intrånget gå obemärkt i veckor eller månader och under tiden kan omfattande skador uppstå. Hur snabbt kan du reagera? Hastigheten är avgörande när det gäller stöld av immateriell egendom.

 

Hög risk för böter

En betydande risk vid intrång i immateriell egendom är ekonomiska böter. Kunddata anses ofta vara kritisk immateriell egendom för en organisation. Förlust av finansiella data kan resultera i dryga böter. Även om upphovsrättslagen kan skilja sig beroende på land är resultatet av oaktsamhet ofta höga böter.

 

Intrång kan allvarligt skada ditt varumärke

Stöld av immateriell egendom skiljer sig från stöld av kunduppgifter eftersom din organisation äger den immateriella egendomen. Därför kan ditt företag ha en skyldighet gentemot aktieägare och intressenter att identifiera vad som har stulits, bedöma den potentiella effekten och söka återställning av den immateriella egendomen. Dessutom kan det vara svårt att återställa anseendet och kundernas förtroende om intrånget blir offentligt.

 

Din innovationscykel kommer att avbrytas

När skyddet av din immateriella egendom inte är tillräckligt kan många års arbete gå förlorad, såsom produktutveckling eller teknisk innovation, om den hamnar i fel händer eller blir offentlig.

 

Varför ska du agera nu?

Skydda din konkurrensfördel

Din affärsverksamhet handlar om vinst, ansvar, innovation, hållbarhet och efterlevnad. Ett enkelt misstag när det gäller att skydda din immateriella egendom kan leda till att du förlorar marknadsandelar och konkurrensfördelar.

 

Minska risken för din verksamhet

Minska risken avsevärt genom att fokusera på en hållbar säkerhetsstrategi för din immateriella egendom som möjliggör snabb respons och snabbt beslutsfattande.

 

Den immateriella egendomen lagras i SAP-systemet

Det är viktigt att du förstår din immateriella egendom och vet var den lagras. Säkerställ att dina SAP-data skyddas.

 

Cyberbrottslingar finns överallt

Cyberbrottslingar blir allt mer sofistikerade och oskyddade SAP-system som innehåller immateriell egendom är attraktiva mål.

 

Sammanfattning

SAP-system håller på att bli ett primärt mål för både cyberbrottslingar och illasinnade insiders. Immateriell egendom lagras vanligen i SAP-systemet tillsammans med andra kritiska data, vilket gör det nödvändigt att skydda och övervaka den övergripande cybersäkerhetsstrategin. Genom att göra detta gör du det möjligt för din organisation att proaktivt reagera på säkerhetsincidenter, centralt övervaka din SAP-aktivitet i linje med andra aktiviteter i nätverket och fatta välgrundade beslut om säkerheten kring din immateriella egendom, kärnan i alla organisationer.

Protecting Intellectual Property (IP) in SAP

Contact Logpoint

Contact us and learn why
industry-leading companies
choose Logpoint:

Contact Logpoint