Effektiv cybersäkerhet är ett viktigt mål för varje verksamhet. Dessutom har många företag gått över till distribuerade och virtuella arbetsmiljöer, vilket innebär att fler distansarbetar hemifrån. Liksom många andra organisationer har du implementerat en mängd olika digitala applikationer för att möjliggöra detta skifte.

Du har också implementerat klassledande lösningar för att tillhandahålla säkerhet vid varje angreppsvektor och täppa till sårbarheter. Varje lösning fungerar bra, men de samverkar ofta inte om inte företaget har gjort stora investeringar i skräddarsydda integrationer. Som ett resultat av detta överväldigas de flesta cybersäkerhetsteam med många larm och hinner inte reagera på dem i tid. Det vill säga ”direkt” i realtid. När incidenthanteringen är långsam eller larmen hamnar på hög har cyberbrottslingar större chans att göra intrång. Faktum är att de räknar med sin förmåga att förvirra och överväldiga ditt försvar och smyga sig in genom att använda komplexa multivektor-attacker.

Var beredd på att bekämpa multivektor-cyberattacker

Färsk statistik från CyberTalk visar att ”under de senaste två åren har cyberattackerna ökat med 400 procent”. Cyberbrottslingar startar 80 % av dessa attacker och använder multivektor-attackstrategier för att öka sina chanser att lyckas. Om du vet att dina säkerhetssystem inte är integrerade, så vet angriparna det också. En metod är att genomföra en multivektor-attack genom en kombination av mobila och molnbaserade accesspunkter. Även om varje säkerhetssystem genererar ett larm kommer du inte att veta att dessa varningar är relaterade och därför kan din respons vara otillräcklig.

Ett av de bästa sätten att förbättra din cybersäkerhetsgrad och få en mycket effektiv respons på cyberhot är med SOAR – Security Orchestration, Automation and Response.

SOAR gör din cybersäkerhetsstrategi mer effektiv och ändamålsenlig

SOAR är ett verktyg som automatiserar din förmåga att samla in, analysera och prioritera larm och säkerhetsdata från många källor och system. Istället för att manuellt knyta samman olika data från flera säkerhetssystem kan SOAR orkestrera och analysera data åt dig och presentera all kontextuell information och information som ditt säkerhetsteam behöver för snabb hotdetektion och respons.

SOAR gör inte bara det tunga arbetet när det gäller datainsamling och korrelering, utan använder även arbetsflöden och playbooks för att automatisera repetitiva uppgifter, t.ex. hantering av falska positiva larm. Falska positiver är en ständig börda för alla säkerhetsteam på grund av låga varningströsklar som gör att cybersäkerhetssystem genererar larm vid minsta provokation. Genom att helt enkelt automatisera analyser och respons på falska positiver kan du avlasta säkerhetsteamet avsevärt.

Men det är inte allt.

SOAR:s automatiserade playbooks säkerställer också en konsekvent metodik för hotanalys när de vägleder säkerhetsanalytiker till lämpliga åtgärder. Som ett resultat förbättras reaktionstiden och effektiviteten dramatiskt. Analytikerna lär sig dessutom av den vägledning de får och kan förbättra sina säkerhetskunskaper.

Kort sagt hjälper ett SOAR-verktyg dina säkerhetsteam att reagera effektivt på hot, minska stressen och bli mycket mer produktiva.

Låt oss titta närmare på de tre viktigaste sätten som SOAR förbättrar organisationens säkerhetsgrad.

SOAR automatiserar repetitiva arbetsflöden för hotrespons

Säkerhetsteam lägger mycket tid på att hantera de många olika säkerhetstekniker som används inom organisationen och hantera de tusentals dagliga larm som dessa system genererar – varav många är falska positiver. Analytikerna måste växla mellan flera management-gränssnitt för att undersöka och prioritera larm – och i många fall är detta just då den mänskliga faktorn kryper in. SOAR-lösningar hjälper ditt säkerhetsteam att automatisera eller delautomatisera vissa dagliga, repetitiva säkerhetsarbetsflöden och därmed minska deras arbetsbörda.

SOAR hanterar olika data för att accelerera incidentanalys och prioritering

SOAR-system samlar in merparten av data från din SIEM-lösning och även från andra säkerhetsprodukter som inte är anslutna till SIEM-lösningen. Som ett resultat av detta har säkerhetsanalytiker och CISO:er en komplett och sammanhängande bild av de hot de ställs inför och den information som krävs för att reagera på dem. SOAR-system prioriterar larm på ett intelligent sätt så att säkerhetsteamen kan fokusera sina resurser effektivt.

Med SOAR behöver inte längre säkerhetsteam lägga tid på manuella undersökningsmetoder eller förlita sig på individuella analytikerkunskaper som inte är dokumenterade och otillgängliga för det övriga teamet. All intelligens och alla kontroller presenteras på en enda dashboard-översikt, vilket gör att säkerhetsteamen kan samarbeta bättre och smartare.

SOAR skapar en standardiserad incidenthantering som är enkel att följa

För det andra snabbar SOAR på responsen genom att helt automatisera undersökningsarbetsflöden och vägleda säkerhetsanalytiker till rätt respons via fördefinierade playbooks. I de flesta fall rekommenderar SOAR-systemet en standardiserad respons och det enda analytikern behöva göra är att godkänna eller exekvera det beslutet. Automatiserade playbooks säkerställer konsekvent hotrespons samtidigt som de ökar säkerhetsteamets produktivitet.

Ironiskt nog är playbooks också en stötesten för organisationer som vill införa SOAR men inte har en uppsättning playbooks eller säkerhetspersonal för att utveckla dem. Dessa SOC-team har helt enkelt aldrig haft tid över att ägna sig åt sådana projekt. Detta gäller i synnerhet medelstora företag med begränsade cybersäkerhetsbudgetar. Detta bör dock inte hindra dessa organisationer från att överväga SOAR eftersom LogPoint idag erbjuder en lösning med färdigpaketerade playbooks som klara att användas – och enkelt kan anpassas senare när användarna har mer erfarenhet av SOAR-systemet.

Fördelarna med att använda SOAR i din cybersäkerhetsstrategi

SOAR-lösningar skapar affärsvärde för organisationer genom att:

Minska cybersäkerhetsriskerna: Den orkestrering och automatisering som tillhandahålls av SOAR-lösningar hjälper organisationer att identifiera och reagera snabbt och korrekt på komplexa multivektorhot. Genom att automatisera insamling, korrelering och analys av säkerhetsdata accelererar SOAR undersökning och respons på larm dramatiskt. Den minskar avsevärt risken för ett framgångsrikt intrång och de omfattande skador det kan orsaka.

Öka SOC-teamets effektivitet: SOAR ger bättre kvalitet på Threat Intelligence och gör den tillgänglig i en central dashboard. SOAR samlar in och validerar data från alla cybersäkerhetskällor, inklusive SIEM- och UEBA-system, brandväggar, intrångsdetekteringssystem med mera. Du får inte bara en mer korrekt och kontextualiserad bild av varje incident, utan SOAR vägleder också analytiker till en bästa praxis-respons. Förmågan att reagera på hot på ett konsekvent och standardiserat sätt hjälper ditt SOC-team att bli mer intelligensdrivet och effektivt.

Öka SOC-teamets effektivitet: Genom automatisering eller delautomatisering av repetitiva säkerhetsuppgifter minskar SOAR SOC-teamets arbetsbörda och antalet fel som smyger in vid manuella metoder. SOAR är särskilt användbart för att automatisera identifiering och åtgärdande av många falska positiva larm, vilket avlastar ditt säkerhetsteam så att det kan hantera prioriterade larm. I takt med att analytiker lär sig av de bästa praxis-responser som rekommenderas av SOAR-playbooks blir de skickligare och kan hantera sina arbetsuppgifter mer effektivt.

Du kommer att märka skillnaden med SOAR

I takt med att SOAR accelererar och förenklar hotdetektion och respons kommer din säkerhetspersonal att vara först med att märka skillnaden. Triviala arbetsuppgifter blir automatiserade och avlastar personalen. Fullständig och kontextuell Threat Intelligence kommer att finnas nära till hands. De kommer att få vägledning i realtid för att kunna reagera snabbt och konsekvent på varje säkerhetsincident. Och de kommer att kunna åstadkomma mycket mer med resurserna som de har. Genom att använda rätt SOAR-lösning kan ditt SOC-team minska MTTR (Mean Time to Respond) med upp till 90 % och avsevärt öka antalet lösta incidenter per arbetspass.

Din verksamhet kommer också att märka skillnaden eftersom SOAR hjälper dig att framgångsrikt bekämpa cyberhot och realisera den tidigare outnyttjade potentialen i dina många säkerhetsinvesteringar.

Kontakta LogPoint om du vill veta mer om innovativa och prisvärda SOAR-lösningar.

KONTAKTA LOGPOINT

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint