Vad är SIEM? En komplett guide till Säkerhetsinformation och Händelsehantering

SIEM definition – vad är SIEM?

Siem (Security Information and Event Management) är en lösning som erbjuder övervakning, identifiering och avisering av säkerhetshändelser eller incidenter inom en viss IT-miljö. Det ger en omfattande och centraliserad bild av säkerheten för en IT-infrastruktur samtidigt som den erbjuder de ansvariga djupare insikter gällande de olika aktiviteterna inom sin IT-miljö.

Hur fungerar en SIEM-programvara?

SIEM-programvaran samlar in och sammanställer loggdata som genereras i organisationens hela IT-infrastruktur, system, applikationer vidare till nätverket och dess enheter i form av brandväggar och antivirus. Programvaran identifierar, kategoriserar och analyserar sedan de olika incidenterna. SIEM-analysen levererar aviseringar i realtid, instrumentpaneler och rapporter till flera affärs- och hanteringsenheter inom CriticAl. Moderna SIEM tillhandahåller även oövervakad maskininlärning för att aktivera identifiering av avvikelser (User and Entity Behavior Analytics) till insamlade loggdata.

SIEM en överblick

Varför är det viktigt att använda en SIEM-lösning?

I den digitala ekonomin så måste organisationer övervaka och skydda sina uppgifter för att skydda sig mot allt mer avancerade former av cyberhot. Chansen finns att just din organisation har mer data att samla in och analysera dessa snabbare och effektivare än någonsin tidigare. Med exceptionella mängder av datavolymer och ökande komplexitet samt det faktum att IT-infrastrukturen konvergerar mot hybrid distributioner mellan moln och lokala instanser så blir det allt viktigare att ha en central säkerhetslösning för att spåra beteende och kritiska händelser.

Dessutom innebär branschens brist på skickliga medarbetare att säkerhetshändelser kan komma att överbelasta analytiker och SOC. Det hela mynnar ut i en mer utdragen process när det kommer till systemvarningar samt ökar behovet av att behöva fokusera organisationens resurser. SIEM-lösningar gör det möjligt för organisationer att reagera snabbt och exakt på olika former av säkerhetsincidenter.

En SIEM-lösning erbjuder en centraliserad insamling, klassificering, identifiering, korrelation och analysfunktioner, vilket gör det enklare för teamen att övervaka och felsöka IT-infrastrukturen i realtid. Utan en SIEM-lösning så måste säkerhetsanalytiker gå igenom miljoner icke-jämförbara datamängder för varje applikation och säkerhetskälla. Kort sagt kan SIEM-lösningar påskynda upptäckten och responsen på olika typer av cyberhot – vilket gör säkerhetsanalytiker mer effektiva och exakta i sina utredningar.

Begränsningar av traditionella SIEM-lösningar

SIEM-verktyg har existerar på marknaden sedan 2005, men SIEM-definitionen och svaret på ”vad är SIEM?” har utvecklats avsevärt sedan dess. Förändringar hos typen av hot har skapat ett behov av att identifiera ett bredare utbud av olika typer av hot avsevärt snabbare än tidigare. I åratal har SIEM-lösningar implementerats för att hjälpa säkerhetsansvariga och IT-team att analysera varningar i realtid. Men många traditionella SIEM-lösningar har inte förmågan att samla in och analysera stora mängder data från en större mängd olika källor – inklusive IoT och proprietära applikationer.

På grund av den exponentiellt växande mängden data så står många organisationer inför ett begränsat värde till ökade kostnader. Organisationer som har en SIEM där licensmodell som baseras på mängden av datavolym måste vara selektiva gällande vilka data som skall prioriteras för att inte överskrida sin budget. Detta kan potentiellt innebära att du går miste om data som du behöver kunna ha åtkomst till vid olika typer av överträdelser eller kan lämna din organisation helt förblindade vid avvikande beteenden inom kritiska system.

Samtidigt råder det brist på säkerhetsanalytiker på arbetsmarknaden. Säkerhetsansvariga kämpar för att hålla jämna steg med störtfloden av diverse aviseringar från en växande arsenal av tekniker för hotdetektering samtidigt som de förlitar sig på regelbaserade manuella procedurer vid operationer. Lyckligtvis skapar avancerade analys-, undersöknings- och svarsverktyg i kombination med utvecklingen inom maskininlärning nya effektivitetsvinster i SIEM-lösningar som hjälper till att avhjälpa klyftan gällande kompetens inom cybersäkerhet.

Lösa utmaningar för säkerhetshantering

Fördelar med en modern SIEM-lösning?

För att etablera ett kapabelt säkerhetsteam så är SIEM-lösningar ett måste för organisationer oavsett bransch. Dagens verksamheter behöver en lösning som kan centraliseras, förenklas och automatiseras i kombination med arbetsflöden för att möjliggöra bättre analys- och incident relaterade procedurer.

De sju viktigaste fördelarna med en Modern SIEM är:

Monitoring and analysis icon

1. Den samlar in och analyserar data från alla källor i realtid

Organisationer genererar mer data än någonsin tidigare. För att hålla jämna steg med ökningen av data så måste SIEM-verktygen konsumera data från alla källor – inklusive loggdata i molnet och på premiss – för att effektivt kunna övervaka, upptäcka och reagera på potentiella hot. Moderna SIEM-lösningar är ämnade att utvärdera och analysera mer data. Ju mer data en organisation kan förse sin SIEM-lösning med desto mer synlighet kommer analytikerna att ha i verksamheten. Likaså gäller för ju effektivare dessa är ju bättre och effektivare kommer de att vara på att upptäcka och reagera på hot.

Machine Learning ML Icon

2. Det utnyttjar maskininlärning för att lägga till sammanhang och situationsmedvetenhet för att i slutändan öka effektiviteten

Dagens attacker blir mer sofistikerade, vilket innebär att organisationer behöver ha tillgång till lika avancerade verktyg. Angripare förlitar sig i många fall på komprometterande uppgifter men kan även komma att tvinga användare att utföra åtgärder vilka direkt eller indirekt skadar deras organisation. För att identifiera dessa hot på ett mycket snabbare sätt så bör SIEM-verktyg utrustas med funktioner för maskininlärning såsom UEBA. Detta möjliggör övervakning av misstänkt användarbeteende från interna såväl som externa hot.

Med UEBA kommer organisationer att se en dramatisk ökning av deras SIEMs förmåga att spåra och identifiera hot. UEBA begränsar falska positiva resultat, så analytiker har bättre lägesmedvetenhet före, under och efter ett hot – vilket ökar effektiviteten och gör det möjligt att spendera sin begränsade tid på verkliga hot.

Scalability Icon

3. Dess flexibla och skalbara arkitektur förbättrar tiden till värde

Mängden data som produceras av organisationer har skjutit i höjden under de senaste åren, vilket resulterar i att organisationer helt plötsligt behöver så kallade ”big data”-arkitekturer som både är flexibla och skalbara. På så sätt kan de både anpassa sig och växa när verksamheten förändras i takt med tiden. Moderna SIEM-lösningar kan distribueras i virtuella miljöer, på premiss, eller i molnet med möjlighet att hantera komplexa implementeringar. Vissa SIEM erbjuder en kort implementeringstid och låga krav på underhållsresurser, vilket resulterar i att SIEM återbetalar dess investering inom endast några dagar.

4. Tillgång till förstärkta verktyg för utredning och respons vid incidenter

Moderna SIEM lösningar går utöver väsentliga övervaknings- och rapporteringsprocesser. De erbjuder analytikerna den tydlighet de behöver för att förbättra besluts- och svarstiden. Med innovativ datavisualisering och intelligent affärskontext för att hjälpa analytiker att bättre tolka och svara på vad den data som man samlat in. Förutom det så blir även blir responsen vid incidenter avsevärt mer sofistikerad. Bättre analyser innebär att de ansvariga kan mer effektivare hantera incidenter och förbättra sina kriminaltekniska undersökningar – allt inom ett enda gränssnitt.

5. Det gör säkerhetsanalysen mer produktiv från dag 1

När loggarna har samlats in så måste ett SIEM-system tillhandahålla användningsfall för att hjälpa säkerhetsteamet att identifiera och reagera på hot per omedelbar verkan. Till exempel, att tillhandahålla olika korrelationsregler, följa efterlevnadsstandarder och upptäcka insiderhot kräver adekvata användningsfall som SIEM-säkerhetslösningen gjort lättillgängliga över alla applikationer omedelbart från att implementeringen genomförts.

6. Minskade krav på personal inom cybersäkerhet

Dagens säkerhetsteam blir allt mer tidsbegränsade. Just därför så är en förbättrad automation befriar analytiker från manuella uppgifter. Det gör det möjligt för dessa att orkestrera svar på hot avsevärt effektivare. De bästa Moderna SIEM-lösningarna använder oövervakad maskininlärning för att underlätta bördan av överarbetade säkerhetsanalytiker. Detta görs genom att automatisera hotdetektering, erbjuda en förbättrad kontext och situationsmedvetenhet (till exempel hotintelligens) och utnyttja användarbeteende för att få bättre insikter.

Cost management icon

7. Lösningen kommer med en förutsägbar prissättning

SIEM-licensieringsmodeller som baseras på dataanvändning har idag blivit föråldrade. Eftersom den moderna världen gör att datavolymer ständigt ökar för varje given stund så anser vi att organisationer skall ej straffas på grund av något som de inte råder över. Moderna SIEM-prissättningsmodeller bör istället baseras på antalet enheter som skickar loggar, vilket innebär att organisationer ej behöver oroa sig för att deras dataanvändning påverkar slutkostnaden. Det hela bäddar för en utökad användning vid framtida affärsbehov. Se till att du analyserar den totala ägandekostnaden, även när SIEM-säkerheten behöver skalas ner. Vissa leverantörer på för kostnader när du ökar kapaciteten hos maskinapren eller antalet anställda som behöver åtkomst till SIEM-programvaran.

LogPoint Roadmap

Hur väljer man en SIEM-lösning?

När man väljer en SIEM-lösning så bör organisationer överväga att organisera en studiegrupp, antingen internt eller vid sidan av en SIEM-partner, för att definiera och komma överens om projektets omfattning och tidslinje. För att fastställa distributionens omfattning och tidslinje så måste du identifiera och ännu viktigare, prioritera en inledande lista över användningsfall att diktera vilka de elementära loggkällorna kan tänkas vara. Det är också viktigt att komma överens om en tidslinje för distribution för att säkerställa att SIEM-säkerheten ligger i linje med organisationens mål.

De fyra nyckelfrågorna att överväga i processen när det kommer valet av en SIEM-lösning är;

  1. WHAT applications to focus on? 
  2. HOW to respond when threats are detected? 
  3. WHERE are the most critical threats to your environment? 
  4. WHY are these the most critical threats, and what is the impact of a breach?

De tre huvudstegen för att planera ditt SIEM -projekt

1. Determine your business-critical data sources 

När du har fått en generell bild av den ideala omfattningen av ett visst projekt så kan du sedan identifiera loggkällor inom omfånget för att avgöra hur du ska få tag på de relevanta data som behövs. Brandväggar, intrångsdetekteringssystem och antivirusprogram vilka fungerar till exempel som främsta datakällor för användningsfall med SIEM-säkerhet. Men det finns många fler element som man måste fokusera på, inklusive routrar, webbfilter, domänkontrollanter, applikationsservrar, databaser och andra anslutningstillgångar. Det är avgörande att du prioriterar de källor som ingår för att säkerställa att SIEM ger önskad data för att stödja de valda användningsfallen.

2. Identify the high priority events and alerts

När det gäller att skydda en organisation mot både insider- och externa hot så ställs de ansvariga inför en ständigt växande lista över säkerhetshändelser som måste analyseras och åtgärdas adekvat. För att bryta igenom bruset så kan SIEM-programvaran användas för att göra händelser och data mer insiktsfulla. Ändå måste organisationer först bestämma sina högprioriterade händelser samt hur de kan härledas från applikationer och enheter inom infrastrukturen. På detta sätt kan de ansvariga använda SIEM för att allokera mer tid på incidenter och varningar vilka i sig kan vara mer kritiska för verksamheten och dess data.

3. Pinpoint your key success metrics

En framgångsrik SIEM-implementering ligger i linje med dina affärsmål. Viktiga avkastningsmått måste fastställas före distributionen för att säkerställa maximal avkastning på investeringen. Att till exempel minska stölden av data eller förbättra hur organisationer motverkar potentiella överträdelser eller insiderhot kan utgöra användbara mätvärdet. Dock så finns det många fler mätvärden som man behöver ta hänsyn till. Organisationer måste själva avgöra vad som är av värde för just dem samt hur SIEM-användningen kan främja och bidra till att uppnå en högre nivå av säkerhet.

Main steps in planning SIEM

Företag som samarbetar med LogPoint för en modern SIEM-lösning kan förvänta sig:

Threat intelligence enabled by a next-gen SIEM solution

Bättre hotdetektion och respons

En modern SIEM-lösning ger dataanalys i realtid, tidig identifiering av dataintrång, datainsamling, säker datalagring och korrekt datarapportering för att förbättra hotdetektion och responstider.

The LogPoint SIEM solution helps free security analysts from time consuming manual tasks

Mindre personal

Automatiseringen av funktioner gör att säkerhetsanalytiker slipper tidskrävande manuella uppgifter och kan orkestrera bekämpning av hot bättre. De bästa moderna SIEM-lösningarna utnyttjar UEBA (User and Entity Behavior Analytics) för att underlätta arbetet för överarbetade säkerhetsanalytiker.

Kostnadsstyring

Lägre kostnader

En modern SIEM-lösning med en enkel och förutsägbar licensmodell gör det möjligt för företag att spendera mindre pengar på att skydda sina data, oavsett mängden data som bearbetas och antalet källor från vilka data loggas.

LogPoints värdeförslag

Vi har haft framgång inom IT-säkerhet, skyddat företag från risker och minskat ekonomiska skador och skadat affärsrykte. Genom att få en förenklad översikt över din IT-infrastruktur kan du fatta avgörande affärsbeslut.

Genom att använda vår avancerade tekniklösning UEBA – som utnyttjar maskininlärning – kan ditt säkerhetsteam ligga steget före. Vi säkerställer färre driftstopp genom att göra det möjligt för ditt team att reagera och identifiera hot snabbare och effektivare.

SIEM-lösningen integreras enkelt med alla enheter i nätverket och ger en holistisk och korrelerad översikt över händelserna i din IT-infrastruktur.

LogPoints moderna SIEM-lösning översätter alla data till ett gemensamt språk, vilket gör det möjligt att jämföra händelser i alla system. Detta gemensamma språk gör det mycket enkelt och effektivt att söka, analysera och rapportera data. Detta hjälper till att påskynda teamets detektering och respons till hot, vilket minskar arbetsbelastningen.

För efterlevnadsinitiativ möjliggör LogPoint automatisk övervakning av relevanta efterlevnadsparametrar och varnar dig för relevanta risker när de inträffar. Vår moderna SIEM-lösning är enkel att använda och har en låg inlärningskurva. Vi ökar den operativa effektiviteten genom att använda ett proaktivt tillvägagångssätt för att förstå ditt nätverk – genom att tillhandahålla realtidsinsikt i din IT-infrastruktur för att öka affärsvärdet.

Läs mer
What is SIEM? LogPoint's value proposition
What is SIEM? LogPoint's easy to understand SIEM solution