Vad är SIEM? En komplett guide till SIEM (Security Information and Event Management)

Definitionen av SIEM – vad är SIEM?

SIEM står för Security Information and Event Management – en lösning som kombinerar äldre verktyg: SIM (Security Information Management) och SEM (Security Event Management). Moderna SIEM-lösningar omfattar även teknik som SOAR för att automatisera hotrespons och UEBA för att identifiera hot baserat på onormalt beteende. Tillsammans tillhandahåller de snabbare identifiering och respons på säkerhetshändelser eller incidenter i IT-miljöer. Lösningen ger en heltäckande och centraliserad översikt över infrastrukturens säkerhetsgrad och ger cybersäkerhetsexperter detaljerade insikter i aktiviteterna i IT-miljön.

Hur fungerar SIEM?

SIEM-programvaran samlar in och aggregerar loggdata som genereras i hela IT-infrastrukturen, från molnsystem och applikationer till nätverks- och säkerhetsenheter såsom brandväggar och antivirusprogram. SIEM identifierar, kategoriserar och analyserar sedan incidenter och händelser. SIEM-analyser tillhandhåller realtidslarm, dashboards och rapporter till många kritiska verksamhets- och ledningsenheter. Moderna SIEM-system tillämpar även oövervakad maskininlärning för att möjliggöra identifiering av avvikelser (User and Entity Behavior Analytics) i insamlade loggdata.

.

SIEM at a glance

Vad används SIEM-verktyg till?

Företag måste övervaka och skydda sina data för att avvärja alltmer avancerade cyberhot i den digitala ekonomin. Chansen är stor att ditt företag har mer data att samla in och analysera än någonsin tidigare. I takt med att datavolymerna exploderar och komplexiteten ökar medan IT-infrastrukturer konvergerar mot hybridmiljöer med molnbaserade och lokala installationer, blir det allt viktigare att ha en central säkerhetslösning för att övervaka beteenden och kritiska händelser.

SOC-team trivs när det är mindre påfrestande för dem att prestera – de behöver skarpsynthet. Utan en SIEM-lösning måste säkerhetsanalytiker gå igenom miljontals olika och isolerade data för varje applikation och säkerhetskälla. I korthet kan SIEM påskynda identifiering och respons på cyberhot – vilket gör säkerhetsanalytiker mer effektiva och exakta i sina undersökningar.

SIEM-programvara snabbar på responsen och förbättrar precisionen vid säkerhetsincidenter och tillhandahåller centraliserade funktioner för insamling, klassificering, identifiering, korrelation och analys. Detta gör det enklare för cybersäkerhetsteam att övervaka och felsöka IT-infrastrukturen i realtid.

Kompetensbristen inom branschen innebär dock att säkerhetshändelser kan överbelasta analytiker och Security Operation Centers (SOC), vilket resulterar i larmtrötthet och förvirring vid prioritering av organisationens säkerhetsresurser.

 

Begränsningarna hos traditionell SIEM-programvara

SIEM-verktyg har funnits sedan 2005, men definitionen av SIEM och svaret på ”vad är SIEM?” har förändrats sedan dess. Förändringar i hotlandskapet har skapat ett behov av att snabbt kunna identifiera fler hot. I åratal år har SIEM-lösningar implementerats för att hjälpa säkerhets- och IT-team analysera säkerhetslarm i realtid. Många traditionella SIEM-lösningar kan däremot inte samla in och analysera stora mängder data från olika källor.

På grund av den exponentiella tillväxten av datavolymer drabbas många organisationer inför ett begränsat värde till ökande kostnader. De som använder SIEM, där licensmodellen bygger på datavolym, måste välja vilka data de ska hämta in för att inte överskrida budgeten. I händelse av intrång kan det innebära att de data som du behöver saknas eller att din organisation kan bli helt blind för avvikande beteenden i kritiska system.

Samtidigt råder det brist på säkerhetsanalytiker på arbetsmarknaden. Säkerhetsteam kämpar för att hålla jämna steg med de stora mängderna larm från en växande arsenal av lösningar för hotdetektion  samtidigt som de förlitar sig på regelbaserade manuella procedurer för drift. Som tur är skapar avancerade analys-, undersöknings- och responsverktyg i kombination med utvecklingen av maskininlärning nya effektiviseringar i SIEM-lösningar som hjälper till att minska kompetensgapet inom cybersäkerhet.

Den kritiska rollen hos SIEM

SIEM-lösningar tillhandahåller övervakning, identifiering och larm för säkerhetshändelser eller incidenter i IT-miljöer. Lösningen ger en heltäckande och centraliserad översikt över infrastrukturens säkerhetsgrad och ger cybersäkerhetsexperter detaljerade insikter i aktiviteterna i IT-miljön.

Automatisera för effektivitet

LogPoint SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) är en innovativ säkerhetslösning som erbjuder företag högeffektiv cybersäkerhet.

Genom att para SIEM med SOAR kombineras säkerhetsövervakning och incidentrespons för att hjälpa säkerhetspersonalen snabbt reagera på och åtgärda incidenter. En SOAR-lösning automatiserar åtgärder och responser och kräver inte handpåläggning från säkerhetsteamet.

 

Solving Security Management Challenges step by step

Fördelarna med en modern SIEM-lösning

För att etablera ett kompetent cybersäkerhetsteam är SIEM ett måste för företag av alla storlekar i alla branscher. Dagens företag behöver en lösning för att centralisera, förenkla och automatisera säkerhetsarbetsflöden och möjliggöra bättre analys- och incidenthanteringsprocedurer.

De sju viktigaste fördelarna med en modern SIEM-lösning är:

Monitoring and analysis icon

 1. Datainsamling och -analys från alla källor i realtid

Organisationer genererar mer data än någonsin tidigare. För att hålla jämna steg med de växande datamängderna måste SIEM-verktyg kunna ta emot data från alla källor – inklusive loggdata i molnet och lokalt – för att effektivt övervaka, identifiera och reagera på potentiella hot.

Ju mer data en organisation kan förse SIEM-lösningen med, desto mer insyn får analytikerna i aktiviteterna och desto mer effektiva blir de när det gäller att identifiera och reagera på hot.

Machine Learning ML Icon

 1. Lösningen använder maskininlärning för att lägga till sammanhang och situationsmedvetenhet och öka effektiviteten

Dagens attacker blir allt mer sofistikerade, vilket innebär att företag behöver minst lika sofistikerade motmedel. Angripare förlitar sig ofta på komprometterade inloggningsuppgifter eller övertalar användare att vidta åtgärder som skadar organisationens verksamhet. För att kunna identifiera dessa hot snabbare bör SIEM-verktyg vara utrustade med maskininlärningsfunktioner som möjliggör övervakning av misstänkt användarbeteende från interna och externa hot med hjälp av exempelvis UEBA.

Med UEBA kommer organisationer att se en dramatisk ökning av sina SIEM-lösningars förmåga att spåra och identifiera hot. UEBA begränsar antalet falska positiva larm och ger analytiker bättre situationsmedvetenhet före, under och efter ett angrepp – vilket ökar effektiviteten och gör det möjligt att lägga tidsresurserna på verkliga hot.

Scalability Icon

 1. Den flexibla och skalbara arkitekturen förbättrar time-to-value

Mängden data som organisationer genererar har ökat exponentiellt under de senaste åren, vilket har lett till organisationer som behöver big data-arkitekturer som är flexibla och skalbara och kan anpassa sig och växa när verksamheten förändras över tid. Moderna SIEM-lösningar kan driftsättas i virtuella miljöer, lokalt eller i molnet med möjlighet att hantera komplexa implementeringar. Vissa har er en kort implementeringstid och minimala underhållskrav, vilket resulterar i att SIEM-lösningen ger resultat inom några få dagar.

 1. Den tillhandahåller förbättrade verktyg för undersökning och incidenthantering

Moderna SIEM-lösningar går steget längre än grundläggande säkerhetsövervakning och rapportering. De ger analytiker klarheten som de behöver för att förbättra beslutsfattande och responstid, innovativ datavisualisering och intelligent affärssammanhang för att bättre tolka och reagera på data. Incidenthanteringen blir mer sofistikerad och bättre analyser innebär att teamen effektivt kan hantera incidenter och förbättra sina incidentutredningar via ett och samma gränssnitt.

 1. Den gör säkerhetsanalytiker mer produktiva från dag 1

När loggarna har samlats in måste ett SIEM-system tillhandahålla användningsfall som hjälper säkerhetsteamet identifiera och reagera på hot omedelbart. Till exempel är korrelationsregler, efterlevnadsstandarder och identifiering av insiderhot alla lättillgängliga användningsfall som SIEM erbjuder i alla applikationer direkt efter implementeringen.

 1. Den minskar kraven på cybersäkerhetspersonalen

Dagens säkerhetsteam har begränsade tidsresurser vilket innebär att förbättrad automatisering avlastar analytiker från manuella uppgifter. Det gör det möjligt för dem orkestrera hotresponser effektivare. De bästa moderna SIEM-lösningarna använder maskininlärning för att minska bördan för överbelastade säkerhetsanalytiker. Detta görs genom att automatisera hotdetektion, tillhandahålla förbättrad kontext- och situationsmedvetenhet (såsom Threat Intelligence) och använda användarbeteende för att få bättre insikter.

Cost management icon

 1. Lösningen erbjuder förutsägbar prissättning

SIEM-licensmodeller som baseras på datavolymer är föråldrade. Datavolymerna ökar ständigt och organisationer bör inte straffas för det. Moderna SIEM-prismodeller bör istället baseras på antalet enheter som skickar loggar, vilket innebär att organisationer inte behöver oroa sig för kostnadseffekterna och istället kan fokusera på uppskalning.

Se till att du analyserar den totala ägandekostnaden även för när SIEM-säkerheten behöver skalas upp. Vissa leverantörer har lägger till avgifter när de ökar maskinvarukapaciteten eller antalet anställda som behöver åtkomst till SIEM-programvaran.

LogPoint Roadmap

Hur väljer man en SIEM-lösning?

Vid val av SIEM-lösning bör företag överväga att organisera en workshop internt eller med en SIEM-partner för att definiera och komma överens om projektets omfattning och tidsplan. För att fastställa organisationens omfattning och tidslinje måste du identifiera och – ännu viktigare – prioritera en initial lista över användningsfall för att bestämma vilka loggkällor som är nödvändiga. Det är också viktigt att komma överens om en tidslinje för driftsättning för att säkerställa att SIEM-säkerheten överensstämmer med verksamhetens mål.

De fyra huvudfrågorna att beakta vid valet av SIEM-lösning är:

 1. VILKA applikationer ska man fokusera på?
 2. HUR ska man reagera när hot identifieras?
 3. VAR finns de mest kritiska hoten mot din miljö?
 4. VARFÖR är dessa de mest kritiska hoten och vilka är konsekvenserna av ett intrång?

 

De tre huvudstegen i planeringen av ditt SIEM-projekt

Fastställ dina affärskritiska datakällor

När du har fått ett grepp om den idealiska projektomfattningen kan du sedan identifiera loggkällor för att avgöra hur du ska erhålla de relevanta data som behövs. Exempelvis fungerar brandväggar, intrångsskyddssystem och antivirusprogram som primära datakällor för SIEM-användningsfall. Men det finns många fler, inklusive routrar, webbfilter, domänkontrollanter, applikationsservrar, databaser och andra digitalt anslutna tillgångar. Du måste prioritera de källor som ska ingå för att säkerställa att SIEM-lösningen tillhandahåller önskade data för att stödja de valda användningsfallen.

Identifiera högprioriterade händelser och larm

När det gäller att skydda en organisation mot insiderhot och externa hot har säkerhetsteam ofta en ständigt växande lista över säkerhetshändelser som de behöver analysera och agera utifrån. För att bryta igenom bruset kan SIEM-programvaran användas för att göra händelser och data mer insiktsfulla. Företag måste dock först fastställa sina högprioriterade händelser och hur de ska härledas från applikationer och enheter inom infrastrukturen. På så sätt kan säkerhetsteam använda SIEM för att lägga mer tid på incidenter och larm som kan vara kritiska för verksamheten och dess data.

Fastställa nyckeltal för framgång

En framgångsrik SIEM-implementering ska ligga i linje med dina affärsmål. Nyckeltal för framgång måste fastställas före driftsättning för att säkerställa maximal avkastning på investeringen. Till exempel kan det vara värdefullt att fastställa mätetal för hur företag identifierar potentiella överträdelser eller insiderhot. Men det finns även många fler. Företag måste fastställa vad framgång innebär för dem och hur SIEM-lösningen kan användas för att lyckas nå målet.

Main steps in planning SIEM infographic

Företag som samarbetar med LogPoint för en modern SIEM-lösning kan förvänta sig:

Threat intelligence enabled by a next-gen SIEM solution

Bättre hotdetektion och respons

En modern SIEM-lösning ger dataanalys i realtid, tidig identifiering av dataintrång, datainsamling, säker datalagring och korrekt datarapportering som förbättrar hotdetektion och responstider.

The LogPoint SIEM solution helps free security analysts from time consuming manual tasks

Mindre personal

Automatiseringen av funktioner gör att säkerhetsanalytiker slipper tidskrävande manuella uppgifter och kan orkestrera bekämpning av hot bättre. De bästa moderna SIEM-lösningarna utnyttjar UEBA (User and Entity Behavior Analytics) för att underlätta arbetet för överarbetade säkerhetsanalytiker.

Kostnadsstyring

Lägre kostnader

En modern SIEM-lösning med en enkel och förutsägbar licensmodell gör det möjligt för företag att spendera mindre pengar på att skydda sina data, oavsett mängden data som bearbetas och antalet källor från vilka data loggas.

LogPoints värdeförslag

Vi har haft framgång inom IT-säkerhet, skyddat företag från risker och minskat ekonomiska skador och skadat affärsrykte. Genom att få en förenklad översikt över din IT-infrastruktur kan du fatta avgörande affärsbeslut.

Genom att använda vår avancerade tekniklösning UEBA – som utnyttjar maskininlärning – kan ditt säkerhetsteam ligga steget före. Vi säkerställer färre driftstopp genom att göra det möjligt för ditt team att reagera och identifiera hot snabbare och effektivare.

SIEM-lösningen integreras enkelt med alla enheter i nätverket och ger en holistisk och korrelerad översikt över händelserna i din IT-infrastruktur.

LogPoints moderna SIEM-lösning översätter alla data till ett gemensamt språk, vilket gör det möjligt att jämföra händelser i alla system. Detta gemensamma språk gör det mycket enkelt och effektivt att söka, analysera och rapportera data. Detta hjälper till att påskynda teamets detektering och respons till hot, vilket minskar arbetsbelastningen.

För efterlevnadsinitiativ möjliggör LogPoint automatisk övervakning av relevanta efterlevnadsparametrar och varnar dig för relevanta risker när de inträffar. Vår moderna SIEM-lösning är enkel att använda och har en låg inlärningskurva. Vi ökar den operativa effektiviteten genom att använda ett proaktivt tillvägagångssätt för att förstå ditt nätverk – genom att tillhandahålla realtidsinsikt i din IT-infrastruktur för att öka affärsvärdet.

Läs mer
What is SIEM? LogPoint's value proposition
What is SIEM? LogPoint's easy to understand SIEM solution