Varför kan en misslyckad SAP-revision utsätta din verksamhet för risker och hur säkerställer man en framgångsrik revision? SAP-system genomgår en IT-revision varje år. De två viktigaste områdena för en SAP-revision är säkerhet och dataintegritet.

Varför är en SAP-revision så avgörande för ditt företag?

När man tittar på säkerheten som en del av revisionen är korrekt uppdelning av arbetsuppgifter och åtkomstkontroller grundläggande för att etablera systemets kontroller. Detta kan ta tid, precis som när SAP implementeras. Ett företag måste gå igenom en omfattande process för att beskriva sina processer och sedan bygga upp sin systemsäkerhet från grunden. Det är enkelt att övervaka vem som har åtkomst till vilka data och processer genom att säkerställa tillräcklig ansvarsfördelning. När dessa säkerhetsåtgärder är på plats är nästa steg att titta på systemets förändringar. För att säkerställa systemets säkerhet och integritet är det avgörande att definiera vem som kan godkänna en ändring mellan ett test- och ett produktionssystem.

För att klara en revision behöver revisorerna information om systeminställningar, dataintegritet och processer för att avgöra om regelverk har följts. Brister i komponenter måste åtgärdas snabbt för att klara en revision. Kontinuerlig övervakning av system för säkerhet och åtgärdande av brister hjälper till att följa bestämmelser och underlättar revisionsgodkännande.

Vilka är konsekvenserna för ditt företag om ditt SAP-system inte klarar en granskning?

Om SAP-systemet inte klarar en granskning kan konsekvenserna bli allvarliga, vilket ofta gör att företag inte kan upprätthålla den dagliga verksamheten. Möjliga konsekvenser kan vara:

  • En avstängning av SAP-systemet. En misslyckad revision eller bristfällig dataintegritet hos kritiska data (t.ex. finansiella data, inköpsdata och försäljningsdata) kan leda till ett system- eller transaktionsstopp i SAP.
  • Användning av dyra resurser.Om SAP-systemet underkänns vid en revision måste detta åtgärdas omedelbart. Att åtgärda systembrister som identifierats under revisionen kräver ofta investeringar och externa konsulter, vilket kan bli kostsamt.
  • Personligt ansvar.I många företag är ledningsgruppen personligen ansvarig för att finansiella data är korrekta. Ett fel i ekonomiska data kommer att resultera i en misslyckad SAP-revision.
  • Brist på förtroende från kunder och partners.Bristande efterlevnad av standarder som GDPR och SOX är ofta resultatet av en misslyckad revision. Bristande efterlevnad kan leda till problem med kunder, partners och leverantörer vars data lagras i SAP-systemen.
  • Ökad risk för bedrägeri.Anta att systembristerna åtgärdas först efter varje revision. I så fall är era system sårbara för fortsatta bedrägeriförsök fram till nästa revision. Automatisering och kontinuerlig systemövervakning är krävs för att skydda SAP-systemen mot bedrägliga aktiviteter.

 Varför ska du agera nu?

Revisioner pågår

SAP-revisioner är en repetitiv och dyr process som kan leda till ekonomiska förluster om systembrister inte åtgärdas omgående. Automatisering och kontinuerlig övervakning gör revision smidigare och minskar kostnaderna.

SAP är sårbart för bedrägerier

Att skydda SAP-systemen mot bedrägeriförsök är avgörande för verksamhetens hållbarhet. Om SAP-systemet endast övervakas en gång per år för att uppfylla revisionskraven kan det förbli sårbart under resten av året.

Det är dyrt att misslyckas

Kostnaden kan bli hög om ett SAP-system inte klarar en revision, inte bara på grund av störningar i verksamheten utan också på grund av att man måste ta in dyra resurser för att lösa de problem som ledde till felet.

Skydda hjärtat i din organisation

SAP-system lagrar din immateriella egendom och är kärnan i dina affärsprocesser. Ett revisionsrelaterat fel i dina SAP-system kan leda till att viktiga data går förlorade från dina system.

Sammanfattning

SAP-revisioner är nödvändiga för varje organisation och är avgörande för att säkra systemet och skydda dataintegriteten. Om ett system inte klarar revisionen kan konsekvenserna för organisationen bli kritiska både ekonomiskt och operativt. Även utanför revisionen är det nödvändigt att övervaka dessa system kontinuerligt och automatiskt. Med en intelligent säkerhetsplattform kan du upptäcka hot mot dina SAP-system tidigt och därmed agera proaktivt med lämpliga motåtgärder för säkerhetsincidenter. Ett avbrott eller en otillgänglig SAP-infrastruktur leder till omedelbara ekonomiska förluster och kräver manuella insatser för att återställa systemet. Allt som krävs är en framgångsrik attack!

SAP audith

Contact Logpoint

Contact us and learn why
industry-leading companies
choose Logpoint:

Contact Logpoint